Перспективный план работы.

 

http://cvetlichok07.ucoz.net/planpoprogrammenashdomjuzhnyjural-1.pdf